УЧРЕДЯВАНЕ И ВИДОВЕ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

В практиката на много правни кантори и адвокати в редица случай се сблъскат с учредяване на банкова гаранция в полза на една или друга фирма.
За участие в различни Обществени поръчки или тръжни  процедури банките учредяват няколко вида парична банкова гаранция, като обезпечение на Възложителя за участието на фирмите в Обществената поръчка или тръжната  процедура.
Това са парична банкова гаранция за участие  в Обществената поръчка или тръжната  процедура. На един по-късен етап, възложителят може да поиска и гаранция за изпълнение на Обществената поръчка или тръжната  процедура.
Вторият вид парична банкова гаранция , обезпечава самото изпълнение на Изпълнителя в Обществената поръчка или тръжната  процедура, в качествено или количествено отношение.
За повече подробности относно видовете и стъпките за учредяване на такъв вид гаранции можете да се доверите на lawyer-bulgaria.bg адвокат в София.
Същевременно търговските банки издават и парична банкова гаранция за участието в различни търгове на Общини и Държавни и общински Ведомства. Целта е предимно дисциплинираща за участниците в самите търгове, като целят да се предотврати варианти за спекулации и договорки при спечелването на един или друг търг. В случая, Възложителят винаги е „застрахован“, че при неизпълнение на условията и настъпването на съответните обстоятелства за усвояването на паричната банкова гаранция, той ще може да пристъпи към това. За да бъде издадена банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е необходимо да бъде сключен договор с търговска банка, съгласно който същата се задължава, че при настъпването на определени обстоятелства тя ще изплати сумата по гаранцията на коректната страна.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Съществуват условия, при които размера на самата учредена парична банкова гаранция е висок и в този случай се налага, Изпълнителят, участник в Обществената поръчка или тръжна процедура, да предостави по-висока сума или дори да учреди Ипотека в полза на Банката, за размера на Банковата гаранция. Добре е преди да пристъпите към такова учредяване да се посъветвате с вашите адвокати дали основанията за такова изискване са налице. За повече информация или справки можете спокойно да се обърнете към
Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg